Organizacija

Kolegijum

Zorana Lužanin Rukovodilac UCPS
Andreja Tepavčević Prirodno-matematički fakultet
Pere Tumbas Ekonomski fakultet
Zoran Ovcin Fakultet tehiničkih nauka
Emilija Ač Nikolić Medicinski fakultet
Emilija Nikolić Đorić Poljoprivredni fakultet
Dušan Rakić Tehnološki faukltet
Željko Krneta Fakultet sporta

Stručno veće

Nataša Krejić Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Andreja Tepavčević Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Zoran Ovcin Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Emilija Nikolić Đorić Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Željko Krneta Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
Eržebet Ač Nikolić Medicinski fakultet, Novi Sad
Antun Balaž Institut za fiziku, Beograd
Danijela Rajter Ćirić Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Dora Seleši Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Mirko Savić Ekonomski fakultet, Novi Sad
Dušan Rakić Tehnološki fakultet, Novi Sad
Milovan Šuvakov Institut za fiziku, Beograd
Sereš Laslo Ekonomski fakultet, Novi Sad

Veće eksperata

Branko Urošević Univerzitet u Beogradu, Srbija
Petar Milin Univerzitet u Tibingenu, Nemačka
Anuška Ferligoj Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Srđan Verbić Opservatorija društvenih inovacija, Beograd
Nemanja Đorđević Centar za promociju nauke, Beograd
Janez Stare Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Pravni akti

Pravilnik o radu Univerzitetskog centra za primenjenu statistiku.pdf

Pravila master akademskih studija iz primenjene statistike.pdf

Pravila o načinu i postupaku izrade i odbrane završnog rada.pdf

Ovo smo mi

  Generic placeholder image

  Dr Zorana Lužanin

  Dr Zorana Lužanin je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na predmetima Ekonometrija, Matematički modeli u ekonomiji, Seminar iz modeliranja, Uvod u linearne modele, Složeni linearni modeli i Bejzova statistika na master akademskim studijama. Njena istraživanja su orjentisana u pravcu primene numeričke metoda u nelinearnim i stohastičkim problemima optimizacije.

  Generic placeholder image

  Dr Andreja Tepavčević

  Dr Andreja Tepavčević je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na nekoliko predmeta na master akademskim studijama iz Primenjene statistike u okviru Centra za primenjenu statistiku Univerziteta u Novom Sadu i predaje Matematičke i statističke metode u biološkim istraživanjima na doktorskim studijama iz biologije i ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Autor je preko 100 naučnih radova i nekoliko udžbenika.

  Generic placeholder image

  Dr Mirko Savić

  Dr Mirko Savić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovan je na predmetu Statistika na osnovnim studijama, na master akademskim studijama predaje predmet Multivarijaciona analiza, na doktorskim studijama Statistički konsalting a na master akademskim studijama iz primenjene statistike predmet Zvanična statistika. Njegova istraživanja su orijentisana u pravcu demografske i ekonomske statistike i tržišta radne snage. Autor je preko 70 naučnih radova i nekoliko udžbenika. Član je EURO (Association of European Operational Research Societies), EALE (European Association of Labour Economists) i AISRE (Associazione Italiana di Scienze Regionali).

  Generic placeholder image

  Dr Milovan Šuvakov

  Dr Milovan Šuvakov je viši naučni saradnik na Institutu za fiziku u Beogradu. Uže interesovanje mu je numeričko modelovanje u oblastima kinetičke teorije, statističke, kvantne i klasične mehanike, analiza i modelovanje društvenih mreža. Pored naučnoistraživačkog rada bavi se popularizacijom nauke kroz aktivnosti u Institutu za fiziku Beograd, Festivalu nauke, Istraživačkoj stanici Petnica i Centru za promociju nauke. Dobitnik je nagrade Grada Beograda u 2014. godini i godišnje nagrade Instituta za fiziku u 2015. godini.

  Generic placeholder image

  Dr Dušan Rakić

  Dr Dušan Rakić je vandredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirao je na PMF-u u Novom Sadu, gde je i doktorirao 2010. godine. Od 1999. godine je zaposlen na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, gde trenutno drži predavanja i vežbe iz predmeta Matematika I i II, Matematičke metode u hemijskom inženjerstvu i Inženjerska statistika. Autor je oko 30 naučnih radova iz oblasti mikrolokalne analize i teorije malih talasa, kao i radova iz oblasti tehnologije i inženjerstva u kojima su primenjivani različiti matematički modeli.

  Generic placeholder image

  Dr Eržebet Ač Nikolić

  Dr Eržebet Ač Nikolić je redovni profesor na Katedri za socijalnu medicinu sa statistikom i informatikom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, gde je pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost. Bila je mentor nekoliko diplomskih, magistarskih, master radova i doktorskih disertacija, kao i mentor kandidatima na specijalizaciji iz Socijalne medicine. Angažovana je u nastavi na osnovnim studijama iz sedam predmeta i dva predmeta na engleskom jeziku, kao i i poslediplomskoj nastavi. Rukovodilac je predmeta na doktorskim studijama (Upitnici u medicinskim istraživanjima). Prvi autor je u većem broju stručnih i naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima i angažovana je na sedam stručnih/naučnih projekata. Koautor je četiri udžbenika za oblast socijalne medicine i javnog zdravlja.

  Generic placeholder image

  Dr Željko Krneta

  Dr Željko Krneta vanredni je profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Kao predavač angažovana je na grupi predmeta Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju na osnovnim akademskim studijama i na predmetima Metodologije istraživanja na master i doktorskim studijama, a na strukovnim studijama za predmet Statistika u sportu. Kao dugogodišnji trener u odbojci posebno se usavršavao u domenu kvantitativne analize takmičarskih aktivnosti (Performance Analysis) i primene informacionih tehnologija u sportu. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

  Generic placeholder image

  Dr Antun Balaž

  Dr. Antun Balaž je naučni saradnik i zamenik direktor na Institutu za fiziku u Beogradu. Doktorirao je fiziku 2008. godine na Fakultetu za fiziku u Beogradu. Njegova istraživanja su orijentisana u pravcu fizike kondenzovane materije i HPC (High performance computing) računarstva. Ima 57 objavljenih radova u VOS-u (Web of Science) (citiran 340 puta ne računajući samocitate). Rukovodio je nacionalnim istraživačkim projekatom ON171017, i bio je vodja nacionalnog tima na 12 FP6, FP7, i Horizon 2020 projektu. Takođe je i rukovodilac Nacionalnog centra izvrsnosti za izučavanje kompleksnih sistema.

  Generic placeholder image

  Dr Dora Seleši

  Dr Dora Seleši je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Oblast njenog naučnog istraživanja su uopšteni stohastički procesi, teorija belog šuma, stohastičke diferencijalne jednačine sa singularitetima, polinomna haos ekspanzija, kao i Kolomboove algebre uopštenih funkcija. Na osnovnim studijama predaje diferencijalne jednačine, a na master studijama aktuarsku matematiku, verovatnoću, statistiku, kao i teoriju mere i integrala.

  Generic placeholder image

  Dr Nataša Krejić

  Dr Nataša Krejić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti naučnog i stručnog rada su numerička optimizacija i matematičko modeliranje u finansijama. Autor je većeg broja univerzitetskih publikacija. Držala je kurseve i predavanja po pozivu u većem broju zemalja. Bila je koordinator i većeg broja naučnih i stručnih projekata, od kojih nekoliko finansiranih od strane EU.

  Generic placeholder image

  Dr Danijela Rajter-Ćirić

  Dr Danijela Rajter-Ćirić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Oblasti naučnog i stručnog rada su matematička analiza, stohastička analiza i primena u rešavanju parcijalnih diferencijalnih jednačina. Autor je većeg broja univerzitetskih publikacija. Ima višegodišnje iskustvo u realizaciji nastave na svim nivoima studija.

Kontakt

(+381) 064-813-4717
(+381) 021-485-2033

Adresa

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Republika Srbija