Realizacija studijskog programa u školskoj 2017/2018

Realizacija studijskog programa je u velikoj meri prilagođena i studentima koji su zaposleni ili zbog drugih obaveza ne mogu odvojiti dovoljno vremena za sve zahteve programa. Pre svega, nastava se realizuje u blokovima što porazumeva da je vreme za realizaciju jednog predmeta između 3 i 5 nedelja u zavisnosti od fonda časova. Na taj način se predmeti nadovezuju jedan na drugi, a studenti imaju mogućnost da se u jednom bloku maksimalno posvete obavezama iz jednog predmeta. Ovakvom organizacijom studentima se omogućuje da predispitne obaveze obave u punom 8 obimu. Pored toga, nastava se realizuje u večernjim časovima i vikendom. Na programu su prisutna dva oblika rada, jedan se realizuje „uživo“ u prostorijama Centra, a drugi putem interneta. Rapored ispitnih terminima usklađen je sa realizacijom nastavnog procesa.

Studijski program je koncipiran tako da prati savremene svetske tokove i stanje struke u odgovarajućem obrazovno-naučnom polju i usklađen je sa programima renomiranih inostranih visokoškolskih ustanova, a pre svega sa evropskim visokoškolskim ustanovama. Iz navedenog proizilazi da je studijski program takođe lako uporediv sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Samofinansirajući studenti imaju mogućnost da prilikom upisa izaberu model produženog studiranja, što povlači da u prvoj godini upisuju 40 ESPB. U skladu sa tim plaćaju i školarinu, odnosno u tom slučaju školarina iznosi 54.000,00 dinara. Model (skup premeta) za ovaj oblik studiranja označen je crvenom bojom u tabeli 1. Više detalja o ovom načinu studiranja možete dobiti putem mejla stat@uns.ac.rs ili na stranici kontakt.

Tabela 1.

Informacije o upisu

Broj studenata
Na studijski program iz Primenjene statistike u školskoj 2017/2018 ukupno može biti upisano 20 studenata sa sledećim statusom:

Tabela 2. 


Uslovi konkurisanja
Na studijski program mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati koji imaju:
- završene osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine i stečenih 180 ESPB ili
- imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Prijemni ispit
Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji iz tri testa:
- prvi test: Matematika,
- drugi test: Engleski jezik,
- treći test: Opšta informisanost.

Rangiranje kandidata
Redosled kandidata za upis na studije utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim akademskim studijama i rezultatu postignutom na prijemnom ispitu. Kandidat po oba osnova može ostvariti najviše 100 bodova. Na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama kandidat ostvaruje najviše 10 bodova i to na sledeći način:
prosečna ocena u toku studija – 2 x (broj godina studija - broj predviđenih godina studija).
Prijemni ispit se vrednuje sa 90 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit, i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko na prijemnom ispitu ostvari najmanje 40 bodova.

Važni datumi

Tabela 3. 

Dokumentacija za prijavu na konkurs
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (nalazi se na veb sajtu Univerziteta www.uns.ac.rs) podnose:
- kopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama i kopiju dodatka diplomi (ili uverenje o položenim ispitima);
- kratku biografiju;
- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara.
Potrebnu dokumentaciju dostavlja se lično ili poštom na adresu:
Univerzitet u Novom Sadu,
Dr Zorana Đinđića 1,
21000 Novi Sad.

Dokumentacija za upis na studije
Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- kopiju lične karte (original na uvid)
- u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu; -
dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata u iznosu od 5.000,00 dinara;
- dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente.

Kontakt

(+381) 064-813-4717
(+381) 021-485-2033

Adresa

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Republika Srbija